เครื่องคิดเลข CASIO MX-120S

 

 

เครื่องคิดเลข CASIO MX-120S

-  เครื่องคิดเลขแบบตั้งโต๊ะ

-  หน้าจอ LCD แสดงตัวเลขขนาดใหญ่พิเศษ 12 หลัก

-  คำนวณราคาขายแบบ Mark Up

-  มีหน่วยความจำอิสระ และแสดงผลยอดรวมได้ แป้นรองปุ่มชนิดโลหะ

-  มีเครื่องหมายจุลภาคแบ่งทุก ๆ 3 หลัก

-  สามารถคำนวณเลขตามหลักพีชคณิตอย่างง่ายได้

-  มีแป้นสำหรับคำนวณ% และคำนวณผลกำไรเป็น % มีแป้นลบเลขถอยหลัง

-  ใช้พลังงานแสงอาทิตย์และแบตเตอรี่ (Two- Way Power)

-  กว้าง 10.3 ซ.ม. x ยาว 14.5  ซ.ม. x สูง 3.07 ซ.ม.