fjrigjwwe9r1ContentWizard:ContentWizard_MetaKeywordหมึกอิงค์เจ็ท Canon "> หมึกอิงค์เจ็ท Canon

ตลับหมึกอิงค์เจ็ท Canon

fjrigjwwe9r1ContentWizard:ContentWizard_Description

 

 

 

หมึกอิงค์เจ็ท Canon 

  • -  ปริมาณการพิมพ์ 1,400 หน้า 5% บนกระดาษA4
  • -  ใช้กับเครื่องพิมพ์ อิงค์เจ็ท Canon